Privacy verklaring

Hoe ga ik om met uw privacy?
Informatie voor cliënten
Vanuit de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO) en vanuit de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ben ik, als behandelend therapeut, supervisor en coach verplicht om een dossier over uw behandeling aan te leggen. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en documenten die voor uw behandeling van belang zijn, zoals (evaluatie-) verslagen, brieven en informatie die ik – indien u daar toestemming voor hebt gegeven – bij andere zorgverleners heb opgevraagd.
Ik ben de enige die toegang heeft tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Mochten er situaties ontstaan waarin het nodig is om toch gegevens uit uw dossier te gebruiken, zal ik u altijd eerst om schriftelijke toestemming vragen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer
• uw behandeling is gestart of afgerond en de huisarts hierover geïnformeerd moet worden;
• uitwisseling met een andere zorgverlener noodzakelijk is;
• u wordt doorverwezen naar een andere behandelaar;
• tijdens afwezigheid van mij waarneming door een collega wordt geboden.
Daarnaast bespreek ik casussen tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie). Bij een dergelijke bespreking is alle informatie volledig geanonimiseerd, zodat gegevens niet herleidbaar zijn.
Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst moet uw dossier tot 15 jaar na afloop van uw behandeling bewaard worden. Ik zal te allen tijden mijn best doen om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik uiterst zorgvuldig zal omgaan met uw gegevens en ervoor zal zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw dossier.
PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. De volgende gegevens staan op de nota vermeld:
• Uw naam, adres en woonplaats
• Uw geboortedatum
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsban indien de kosten gedeclareerd kunnen worden.
• De kosten van het consult.


Heeft u nog vragen? – Stel ze gerust!
Monica Wagner T: 0646222071 E: info@perspectief-inzicht.nl

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven